0945 301 139

Chữ Ký Số VNPT – CA

Chữ ký số VNPT – CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của VNPT được pháp luật thừa nhận và có đầy đủ giá trị pháp lý. Dịch vụ chứng thực chữ ký số giúp thực hiện các giao dịch đện tử, thỏa mãn điều kiện bao gồm tính sẵn sàng, tính chống chối bỏ, tính toàn vẹn, tính xác thực, tính bảo mật.

Đăng ký ngay